[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
 
 
 
 
 
  วิชาการดอทคอม
  ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา
  หอสมุดแห่งชาติ
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ผลการฝึกโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจรที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กนักเรียนอนุบาล3 โรงเรียนเทศบาล๒บ้านสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

เจ้าของผลงาน : นายชิต เอียดทอง
อังคาร ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
เข้าชม : 488    จำนวนดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

    ผลการฝึกโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจรที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กนักเรียนอนุบาล 3

   โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ตำบลสะเดา  อำเภอสะเดา   จังหวัดสงขลา

  ชิต  เอียดทอง

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา 99  ถนนกำพลอุทิศ  ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170 โทร. 074-     411091

          การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ  ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจร  เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  3  โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเดียวกัน คือ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา  อำเภอสะเดา   จังหวัดสงขลา  จำนวนทั้งหมด  60  คน  แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม  30  คน กลุ่มทดลอง 30 คน จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์เสริมพลศึกษา  เรื่อง เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก (โปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจร )  สัปดาห์ละ 5 วัน  วันละ  40 นาที  เป็นเวลา  4  สัปดาห์ และ 8 สัปดาห์  จากนั้นทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กไทย  อายุ 4 - 6 ปี  ของกรมพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), ค่า Independent Sample t-test, One-Way analysis of Variance with repeafed measures  เมื่อพบความแตกต่างทำการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของบอนเฟอโรนี่ (Bonferroni)

 

ผลการวิจัยพบว่า

1.               หลังการทดลอง  8  สัปดาห์  กลุ่มทดลองที่ฝึกด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจร  8  สถานี  มีค่าดัชนีมวลกาย  นั่งงอตัวไปข้างหน้า  ลุกนั่ง  30  วินาที  ยืนกระโดดไกล และวิ่งเร็ว  20  เมตร  ดีกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และหลังการทดลอง 8  สัปดาห์  กลุ่มทดลองที่ฝึกด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจร  มีค่าดัชนีมวลกาย  นั่งงอตัวไปข้างหน้า  ลุกนั่ง  30 วินาที  ยืนกระโดดไกล  และวิ่งเร็ว  20  เมตร  พัฒนามากกว่าก่อนการฝึกด้วยโปรแกรมการออกกำลังกาย  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ส่วนกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

    1. ผลจากการวิจัยสามารถนำมาเป็นข้อมูลให้ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร แผนการจัดประสบการณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาเด็กนักเรียนอนุบาลมีสมรรถภาพทางกายต่ำ

          2.นำผลการวัดสมรรถภาพทางกายเด็กนักเรียนอนุบาลมาปรับปรุง  และเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้เด็กนักเรียนอนุบาลต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

 

  1. เพื่อเปรียบเทียบผลการฝึกโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจรที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กนักเรียนอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ก่อนและหลัง การใช้โปรแกรมการออกำลังกาย            

2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายก่อนการฝึกและหลังการฝึกของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

             เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้  มีประชากรจำนวนไม่มาก ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจึงเป็นกลุ่มเดียวกัน คือ  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา  อำเภอสะเดา   จังหวัดสงขลา  จำนวนทั้งหมด  60  คน  แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม  30  คน

 

กลุ่มทดลอง 30 คน

 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

1. ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  โปรแกรมการออกำลังการแบบวงจร

สถานี ดังนี้ 1.Split Squat 2.Lateral Raise With Resistance Band 3.Alternative Biceps Curl with Resistance Tube 4.Front Raises With Resistance Band 5.Stiff Legged Deadlifts 6.วิดพื้น 7.Chest Raise

8.Crunch Up

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ สมรรถภาพทางกายของเด็กนักเรียนอนุบาล ดังนี้ 1.งอตัวข้างหน้า   2.ลุก-นั่ง 30 วินาที   3.ยืนกระโดดไกล

4. วิ่งเร็ว 20 เมตร   5.ดัชนีมวลกาย

 


 

 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      23 / มิ.ย. / 2558
      Flash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKEDFlash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKEDFlash 21 / มิ.ย. / 2558
      Flash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKEDFlash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKEDFlash 21 / มิ.ย. / 2558
      Flash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKEDFlash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKEDFlash 21 / มิ.ย. / 2558
      Flash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKEDFlash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKED Flash Over Was Here |HACKEDFlash 21 / มิ.ย. / 2558


  
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา
99 ถ.อำพลอุทิศ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
ปรับปรุง : 2011